تقسیم بندی اضافه وزن و چاقی

تقسیم بندی اضافه وزن و چاقی


برای تعیین میزان چربی بدن روش های مختلفی وجود دارد که رایج ترین و ساده ترین آن اندازه گیری شاخص توده بدن یا BMI(Body mass index)می باشد که معمولا درموارد بالینی و تحقیقاتی از آن استفاده میشود.

شاخص توده ی بدن حاصل تقسیم وزن به کیلوگرم به مجذور قد به متر می باشد.

مثلا اگر کسی وزن 120 کیلو گرم وقد 1.6مترداشته باشد براساس فرمول بالا شاخص توده بدن برابر 46.8

خواهد داشت.

براین اساس افرادباBMI=18/5-25 در محدوده وزن زمان قرار دارند. افراد BMI=25-30 دارای اضافه وزن و افراد BMI=30-35 دچار چاقی درجه 1 و افرادBMI=35-40 چاقی درجه2 وBMI>40 چاقی درجه3 یا چاقی مفرط و مرضی هستند.

علاوه برBMI اندازه دور کمر وچربی شکمی از معیارهای دیگر خطر وعوارض می باشد که در کنار BMI بایستی مدنظر قرار گیرد.

اندازه دور کمر درملیت های مختلف متفاوت است.در ایران دور کمر بالای 95 سانتیمتر در هر دوجنس را باید جدی گرفت واقدامات درمانی را شروع کرد.