چرا جراحی چاقی

چرا جراحی چاقی


درمان چاقی شامل تغییر در شیوه زندگی، رژیم درمانی و ورزش میباشد. داروها در حال حاضر نقش زیادی ندارند وداروهایی که مورد تایید سازمان های علمی جهان باشند بسیار اندک بوده وداروهایی که در ماهواره ها و فضاهای مجازی و برخی از مراکز تبلیغ می شوند  اغلب دارای عوارض ناشناخته میباشند که بایستی از مصرف آنها جدأ خودداری کرد.

جراحی آخرین گزینه برای درمان چاقی میباشد.

در بیمارانی که دارای چاقی شدید بوده و به روش های متعارف جواب نداده باشند جراحی میتواند گزینه ی مناسب باشد.