جراحی های قفسه سینه

– جراحی بیماریهای بدخیم و خوش خیم ریه

شامل لوبکتومی،نیومونکتومی به صورت توراکوسکوپی و توراکوتومی

– جراحی ضایعات قفسه سینه و مدیاستن

– سمپا تکتومی توراسیک

-درمان فتق های دیافراگمی

– بیماری های خوش خیم و بدخیم مری

– تشخیص و درمان ضایعات پلور

– مدیا ستینوسکوپی

– بروکوسکوپی

– ازوفاگوسپی