جراحي لاپاروسكوپي كيسه صفرا

جراحي لاپاروسكوپي كيسه صفرا
عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی یک روش جراحی با هدف برداشتن کیسه صفرا با استفاده از لاپاروسکوپ ميباشد. در این روش نیازی به ایجاد برش در عضلات جدار شکم نیست، بنابراین شما دوره بهبودی پس از درمان کوتاهترو درد کمتری در مقایسه با عمل جراحی باز کیسه صفرا خواهید داشت. هرچند حتی این روش نیز ممکن است کاملا بیعارضه نیز نباشد.کیسه صفرا برای بقای انسان به طور کامل ضروری نیست. کیسه صفرا یک عضو از سیستم صفراوی انسان است که درتولید، نگهداری و انتقال صفرا نقش دارد.
هدف از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا چیست؟براساس ارزیابی ها، عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی، برای حدود 80% بیماران توصیه می گردد. کولهسیستکتومی یا عمل جراحی کیسه صفرا برای درمان سنگ کیسه صفرا و عفونت کیسه صفرا استفاده می شود. در کولهلیتیازیس یا سنگ کیسه صفرا، سنگ در اثر تجمع رسوبات جامد شیره صفرا الجاد می شود. سنگ های کیسه صفرا ازنظر شکل و اندازه متفاوت هستند. وجود سنگ در کیسه صفرا به عنوان یک بیماری کیسه صفرا محسوب می شود. علائمسنگ کیسه صفرا شامل درد شدید بخش فوقانی راست شکم و در زیر دنده ها می باشد. این درد ممکن است به شانهراست منتشر شود.کیسه صفرا کیسه صفرا ممکن است دچار التهاب و عفونت حاد گردد و منجر به علائمی نظیر تهوع، استفراغ و درد درناحیه فوقانی راست شکم گردد. این وضعیت کوله سیستیت نام دارد. در این بیماران، جراح کیسه صفرا را با عمل جراحیبر می دارد و در نتیجه علائم رفع می گردد.
دو نوع روش عمل جراحی کیسه صفرا وجود دارد:عمل جراحی باز کیسه صفرا و عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی
چرا عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی؟
عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی نیاز به برش در عضله جدار شکم ندارد. جراح چند برش بسیار کوچک بهجای یک یرش بزرگ ایجاد می کند.جراح از یک لاپاروسکوپ که یک لوله باریک متصل به دوربین است استفاده می کند. این لاپاروسکوپ از طریق یک سوراخکوچک وارد می شود و جراح بوسیله دوربین متصل به آن می تواند کیسه صفرا را در حین جراحی بر روی مانیتور مشاهدهکند.عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپی درد بعد از عمل کمتری دارد و شما خیلی زود می توانید به فعالیت هایروزمره زندگی و محل کار خود برگردید.
پروسه عمل جراحی کیسه صفرا به روش لاپاروسکوپیبرای انجام این عمل بیمار باید تحت بی هوشی عمومی قرار گیرید. وقتی شما بی هوش هستید، جراح یک برش کوچک درنزدیکی ناف شما ایجاد می کند. جراح یک وسیله کوچک را از طریق این سوراخ کوچک وارد حفره شکم می کند. این وسیله پورت نام دارد و جراح از آن برای پر کردن گاز داخل شکم استفاده می کند. گاز فضای عملکردی مناسب برای انجام عملجراحی لاپاروسکوپی را فراهم می کند. سپس یک دوربین کوچک را از طریق این پورت وارد می کند. این دوربین کوچکپروسه عمل را بر روی یک مانیتور در اتاق عمل نمایش می دهد. وقتی جراح دید کافی داشت، پورت های دیگری ایجاد میکند که بتواند از طریق آن ها سایر لوله های باریک مورد نیاز عمل را وارد کند. جراح ممکن است از تصویربرداری با اشعهx  برای بررسی وجود سنگ صفراوی داخل مجاری صفراوی استفاده کند.

ارتباط با پزشک مشاور
نام وارد شده نباید کمتر از 2 کاراکتر باشد فیلد نام الزامی است شماره تلفن الزامی است شماره تلفن اشتباه است
ارائه شده توسط تیم digigoez